Budowa węzła drogowego Al. Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie

PolskiLad

Gmina Miasto Częstochowa otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa, pochodzących  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadania pod nazwą: „Budowa węzła drogowego Al. Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie

Wartość dofinansowanie wyżej wymienionego zadania wynosi: 236 175 655,00 zł

Całkowita wartość zadania wynosi:  240 995 566,65 zł.

Celem  zadania jest rozwój stref przemysłowych poprzez udrożnienie DK-46 i możliwie najszybsze wyprowadzenie ruchu tranzytowego na linii Opole – Kielce poza obręb zwartej zabudowy miejskiej

Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja - Krakowska w Częstochowie

logo Polski Ład

Gmina Miasto Częstochowa otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa, pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadania pod nazwą: „Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja - Krakowska w Częstochowie”.

Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie

logo Polski Ład

Gmina Miasto Częstochowa otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa, pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadania pod nazwą: „Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie”.

Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Rydza-Śmigłego do Al. 11-go Listopada w Częstochowie

logo

Gmina Miasto Częstochowa otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa, pochodzących  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Rydza-Śmigłego do Al. 11-go Listopada w Częstochowie”.

Budowa ulicy Złotej w Częstochowie

logo

Gmina Miasto Częstochowa otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa, pochodzących  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pod nazwą: „ Budowa ulicy Złotej w Częstochowie”.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 6607S W CZĘSTOCHOWIE – UL. KIEDRZYŃSKA NA ODCINKU OD UL. INWALIDÓW WOJENNYCH DO UL. DEKABRYSTÓW WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 6607S W CZĘSTOCHOWIE – UL. KIEDRZYŃSKA NA ODCINKU OD UL. INWALIDÓW WOJENNYCH DO UL. DEKABRYSTÓW WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

Źródło finansowania:

Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa dla projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6607S w Częstochowie – ul. Kiedrzyńska na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Dekabrystów wraz ze skrzyżowaniem” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W dniu 21 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie jako jednostka realizująca inwestycje w dniu 19.05.2017 r. podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z.o.o Wysoka, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław. Dofinansowanie obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Koszt całkowity inwestycji: 4 526 590,64 zł;
Kwota otrzymanego dofinansowania: 1 803 428,00 zł.

Przedmiot projektu:

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące elementy przynoszące wymierne efekty rzeczowe:

 • droga na odcinku 704 mb, • chodnik po obu stronach jezdni,
 • ścieżka rowerowa po prawej stronie oddzielona od jezdni pasem zieleni, 
 • przebudowa skrzyżowania z ul. Dekabrystów z pasem do prawo skrętu i dostosowaniem sygnalizacji świetlnej do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu, 
 • przebudowa oświetlenia z liniami kablowymi podziemnymi, oprawami energooszczędnymi typu LED, 
 • przebudowa 5 szt. przystanków autobusowych, • pasy zieleni oddzielające ruch pieszy i rowerowy od jezdni, 
 • miejsca parkingowe w obrębie pasa drogowego, 
 • oznakowanie pionowe i poziome, 
 • urządzenia bezpieczeństwa: udogodnienia dla osób niepełnosprawnych – płytki wskaźnikowe, obniżenie niwelety do 0 na przejścia dla pieszych, sygnalizacja świetlna z sygnałem dźwiękowym, oświetleniem.

Przebudowa ulicy Sobieskiego w Częstochowie na odcinku od ulicy Pułaskiego do ulicy Nowowiejskiego

PRZEBUDOWA ULICY SOBIESKIEGO W CZĘSTOCHOWIE NA ODCINKU OD ULICY PUŁASKIEGO DO ULICY NOWOWIEJSKIEGO

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

Źródło finansowania:

Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa dla projektu pn. „Przebudowa ulicy Sobieskiego w Częstochowie na odcinku od ulicy Pułaskiego do ulicy Nowowiejskiego” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W dniu 22 kwietnia 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie jako jednostka realizująca inwestycje w dniu 8 czerwca 2016 r. podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą Drog – Bud Sp. z.o.o. Lubojenka ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa. Dofinansowanie obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Koszty kwalifikowane inwestycji: 1 776 567,99 zł
Kwota otrzymanego dofinansowania : 888 283,00 zł

Przedmiot projektu:

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące elementy: przynoszące wymierne efekty rzeczowe:

 • droga na odcinku 0,575km,
 • ciągi piesze dł.1140,00 mb, droga rowerowa dł. 571,50 mb,
 • przystanki autobusowe – 4 szt. będą zaopatrzone w nowe wiaty,
 • na przejściach dla pieszych obniżenie niwelety do 0 w świetle krawędzi jezdni,
 • zamontowane płytki wskaźnikowe dla osób niewidomych, przebudowa odwodnienia na całym odcinku, studzienki ściekowe,
 • nowe oznakowanie związane z ruchem pieszych i rowerowym.

 

Wróć do początku strony