INFORMACJA - zajęcie pasa drogowego na cele handlowe 2023

I N F O R M A C J A

dla osób, które zamierzają składać wnioski na zajęcie pasa drogowego na cele handlowe w rejonie cmentarzy w Częstochowie w okresie Wszystkich Świętych 2023 r.

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że przy przydzielaniu miejsc handlowych będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Kolejnością składanych wniosków,
2. Długością deklarowanego okresu zajęcia pasa drogowego (preferencje dla stanowisk długoterminowych – min. 100 dni),
3. Przydziałem jednego stanowiska dla jednej osoby uprawnionej do prowadzenia działalności handlowej lub firmy.


UWAGA
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ USTALONEGO PEŁNOMOCNIKA.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dodatkowo załączyć oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. na konto Urzędu Miasta Częstochowy Nr 12103019867261000000029020.
Dodatkowe stanowiska będą przyznawane tylko w przypadku stwierdzenia wolnych lokalizacji.

Ww. wnioski będą przyjmowane w siedzibie Zarządu przy ul. Legionów 52 w Częstochowie od 17.03.2023 roku do 17.04.2023 roku.
W pierwszej kolejności należy zgłosić się do pok. nr 16 celem sprawdzenia załączników i nadania numeracji na wniosku a następnie złożyć dokumenty na kancelarię MZD.

Wróć do początku strony