„Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego uzyskał dofinansowanie w ramach naboru FESL.05.14-IP.02-054/23, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego dla projektu pn. „Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026

Wnioski na zajęcie pasa drogowego w celach handlowych na terenie Rynku Wieluńskiego

I N F O R M A C J A

dla osób, które zamierzają składać wnioski na zajęcie pasa drogowego w celach handlowych na terenie Rynku Wieluńskiego (strona północna) w Częstochowie w okresie październik 2024 r. – styczeń 2025 r.

Aktualizacja zasad kontaktu z inspektorami Wydziału Utrzymania Dróg

W celu poprawy obsługi telefonicznej Interesantów i polepszenia kontaktu zdalnego z pracownikami merytorycznymi, Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że wszelkie zgłoszenia o złym stanie nawierzchni dróg i chodników prosimy kierować pod nr wewnętrzny 171.

Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń obcych metodą wykopu otwartego w chodnikach, ścieżkach rowerowych

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że od dnia 04.03.2024r. rozpocznie wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń obcych metodą wykopu otwartego w chodnikach, ścieżkach rowerowych (z wyłączeniem nawierzchni bitumicznych) oraz poboczach.

INFORMACJA dla osób, które zamierzają składać wnioski na zajęcie pasa drogowego na cele handlowe w rejonie cmentarzy w Częstochowie w okresie Wszystkich Świętych 2024 r.

I N F O R M A C J A

dla osób, które zamierzają składać wnioski na zajęcie pasa drogowego na cele handlowe w rejonie cmentarzy w Częstochowie w okresie Wszystkich Świętych 2024 r.

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że przy przydzielaniu miejsc handlowych będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Kolejnością składanych wniosków,
2. Długością deklarowanego okresu zajęcia pasa drogowego (preferencje dla stanowisk długoterminowych – min. 100 dni),
3. Przydziałem jednego stanowiska dla jednej osoby uprawnionej do prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności nierejestrowanej.

Wstrzymanie wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że ze względu na panujące warunki pogodowe wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń metodą wykopu otwartego w jezdniach, chodnikach, ścieżkach rowerowych oraz poboczach w odległości mniejszej niż 1,5 m od zewnętrznej krawędzi jezdni nieograniczonej krawężnikiem zostaje wstrzymane od dnia 02.01.2024r. do odwołania.

2 stycznia siedziba MZD będzie nieczynna

W ślad za zarządzeniem Dyrektora MZD, dniem wolnym od pracy dla pracowników MZD w ramach ustawowego odbioru za dzień 6 stycznia będzie 2 stycznia. Dlatego tego dnia, we wtorek 2 stycznia siedziba MZD będzie nieczynna.

INFORMACJA - zajęcie pasa drogowego w celach handlowych na terenie Rynku Wieluńskiego

I N F O R M A C J A

dla osób, które zamierzają składać wnioski na zajęcie pasa drogowego w celach handlowych na terenie Rynku Wieluńskiego (strona północna) w Częstochowie w okresie październik 2023 r. – styczeń 2024 r.

Do wniosku należy załączyć:

1. Zatwierdzony projekt czasowej zmiany organizacji ruchu (po ustaleniu ostatecznej lokalizacji stoiska);

INFORMACJA - zajęcie pasa drogowego na cele handlowe 2023

I N F O R M A C J A

dla osób, które zamierzają składać wnioski na zajęcie pasa drogowego na cele handlowe w rejonie cmentarzy w Częstochowie w okresie Wszystkich Świętych 2023 r.

Wróć do początku strony